وبگاه شخصی خدايار همتي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: خدايار
نام خانوادگي: همتي
دانشكده: تولید گیاهی
گروه آموزشي: باغبانی
رتبه علمی: دانشيار
پست الكترونيك: Kh_hemmati@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي    
كارشناسي ارشد    
دكتري
  تخصص اصلی
  بازديد : 22411
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان